Slovník reklamních pojmů

31.8.2016 by in category reklama tagged as , with 0 and 6

K čemu je dobrý slovník reklamních pojmů? Při spolupráci s člověkem z reklamy se můžete setkat s anglickými pojmy, kterým nerozumíte. Člověk pracující v reklamní branži používá tyto termíny každý den a jejich použití mu přijde naprosto přirozené. Vůbec ho nebo jí nenapadne použít český ekvivalent, pokud vůbec existuje. Zkuste si třeba počeštit slovo víkend.

Začíná to hned názvy pozic v reklamní agentuře. Při jednom tendru mě agentura poprosila, ať jsou všechny výrazy v prezentaci v češtině. Že klient není v těch termínech úplně zběhlý a nebude tomu rozumět. Hned na úvod prezentace agentura představila tým – copywriter, art director, account director.

Proč se tyto pojmy používají? V angličtině to prostě zní lépe. Představte si, že by agentura představila místo account directora hlavního účetního. Dále v agenturách a na straně klientů často pracují lidé ze zahraničí, takže se brief píše v angličtině. Když jsem nastoupila do své první reklamní agentury Saatchi&Saatchi, nerozuměla jsem hned prvnímu mailu, co jsem dostala. Už si přesně nepamatuji, co v něm stálo, ale bylo tam ATL, BTL, CLV, B2C a celé to končilo ASAP. Když už jsme u anglických zkratek, ASAP (as soon as possible) je jak u klientů, tak u reklamních agentur, snad ta nejpoužívanější a měla mít své čestné místo v reklamním slovníku. Často se také používá místo „S pozdravem“, „S přáním hezkého dne“ nebo „Děkuji“.

A když už jsme u toho, co je nej, tak jeden z nejvíce problematických termínů je copywriter. Většinou se zaměňuje za ©opyrighter nebo copywrighter. Někteří lidé si dokonce myslí, že je to člověk kopírující nebo pracující u kopírky. Něco jako CtrlCopyPastwriter. Jak to tedy s tím copywriterem je? Toto označení vzniklo spojením dvou slov: copy (v tomto významu reklamní sdělení ne kopírování) a writer (autor).

Každopádně, anglicky nebo česky, je dobré vědět, o co jde. Takže jsem pro vás připravila stručný (může být i kapesní, pokud nosíte mobil v kapse) slovník reklamních pojmů.

A jak by to vypadalo, kdybychom některé anglické reklamní termíny přeložili doslovně? Pojďme se pobavit.

Copywriter – vyplňovač textového pole
Headline – hlavní řádka
Billboard – oznamovací tabule
Bigboard – velká tabule
Megaboard – hrozně velká tabule
Briefing – rozprava, instruktáž
Deadline – čára smrti
Newsletter – dopis s novinkami
Brainstorming – dělání mozkové bouře 

Regglamní slovník aneb Stručný slovník reklamních pojmů

Aftershot
část TV spotu odehrávající se po jeho zdánlivém konci. Zpravidla odlehčuje nebo posiluje pointu.

ASAP
(as soon as possible) „co nejdříve to jde“ aneb „nejlépe hned“

Art director
je zodpovědný za umělecké (literární, grafické, hudební…) a také funkční, resp. komerční, ztvárnění reklamní výpovědi

ATL
above-the-line – tzv. nadlinková komunikace. Je to veškerá komunikace zaměřená na širokou veřejnost. Patří sem zejména televizní, rádiová, tisková, venkovní, kino a také online reklama. Cílem ATL reklamy je budovat povědomí o značce a zasáhnout co největší skupinu lidí.

Awareness
z angl. – povědomí, jedná se o povědomí o službě, výrobku, značce, zpravidla vyjadřováno procenty.

Banner
tiskové médium – pogumovaná netkaná textilie vhodná pro potisk, web – reklamní plocha, která slouží k prokliknutí na anoncované stránky

Brainstorming
metoda velké spontánní diskuse na dané téma, založená na hledání nových nápadů a návrhů, a na jejich dalším tvořivém kombinování a zlepšování.

Brand positioning
očekávání spotřebitelů od určité značky ve srovnání s jinými značkami zboží a služeb běžně dostupných substitutů

Branding
označování, vstupování značky (názvu, loga, symbolu) do povědomí veřejnosti – zákazníků s cílem jejího sloučení s nabízeným výrobkem nebo službou

Briefing
v širším slova smyslu: setkání zadavatele s kreativcem nebo agenturou, která má reklamní kampaň uskutečnit. V užším slova smyslu jde o komplexní výklad, poskytnutí informací o výrobku, postavení na trhu, zákazníkovi, firmě, konkurenci, strategii, cílech v ústní i písemné podobě.

BTL
below-the-line – tzv. podlinková komunikaci.  BTL jsou všechny komunikační aktivity, které nevyužívají masové média. Jsou to podpora na místě prodeje, eventy, direct marketing, public relations, spotřebitelská soutěž, sampling, sponzoring, PR nebo guerilla marketing. Z online prostředí sem patří newsletter, virální videa, komunitní skupiny a podobně.

Budget
rozpočet; suma peněz vynaložená na komunikaci/kampaň/zakázku; finanční rozpis nákladů na kampaň

Claim
reklamní slogan, jenž bývá připojen k logu či logotypu firmy. Originální, stručné, srozumitelné, lehko vyslovitelné a zapamatovatelné heslo, věta, koncentrující v sobě hlavní téma, resp. apel komunikace, která bývá nasazována dlouhodobě a opakovaně. Spolu s logem slogan tvoří jeden ze základních a povinných prvků, jež musejí být obsaženy ve veškeré komerční komunikaci. Ve statické reklamě (inzerce, venkovní reklama) bývá slogan připojený k logu a v audiovizuální reklamě (rádio, TV, kino) zaznívá na závěr v rámci tzv. packshotu.

CLV (City Light Vitrin)
prosvětlená outdorová plocha o rozměrech 118,5 x 175 cm

Corporate Identity
podniková filozofie a hlavní strategie podniku, nebo-li jednotná prezentace instituce na veřejnosti, jejíž cílem je spolehlivá identifikace (firmy, značky, zboží …) a její nezaměnitelnost (jednotný image) s jinou institucí. Tvoří ji :

  • Corporate Design = jednotný vizuální styl (značka, logo, písmo, barvy …)
  • Corporate Communications = jednotná komunikace (vizuální komunikace, PR, Human Relations
  • Corporate Culture = jednotná podniková kultura (způsoby jednání, zásady řízení ..)
  • Nabídka podniku (produkt – výrobky nebo služby)

Copy / Bodycopy – reklamní text

Copywriter
autor poutavých marketingových a reklamních textů, sloganů; konceptů, nápadů. Zodpovídá za obsahovou, stylistickou a emotivní stránku textu reklamy.

Creative Director
umělecký ředitel, kreativní osoba, která vede tým textařů, grafiků, případně dalších tvůrců reklamy.

Deadline
krajní lhůta, nejzazší mez, uzávěrka, konečný termín

Direct mail
základní nástroj přímého marketingu; listovní zásilka obsahující obvykle nabídkový dopis doplněný případně o stručné informační či propagační materiály (leták, ceník); v tradičním pojetí je zásilka adresná, rozmachu doznávají i neadresné formy direct mailů, jež však svou funkcí hraničí s kategorií sales promotion

DTP
(desktop publishing) počítačové technologie, které umožňují dělat návrhy a přípravu dokumentů pro polygrafický průmysl. Dále také označení pro grafické oddělení.

Event
jakákoli organizovaná akce, např.: den otevřených dveří, vánoční večírek, atd.

Feed-back
zpětná vazba, komunikovaná reakce na prezentaci.

Firemní komunikace
komplex všech forem chování, jimiž firma o sobě něco sděluje a komunikuje tak s okolním prostředím, jednotná firemní komunikace je vnějším projevem firemní identity (corporate identity) a základním zdrojem firemního image, které je ovlivňováno jednak aktivní komunikací společnosti směrem k veřejnosti, jednak komunikací pasivní tvořenou např. chováním na trhu, reakcemi na podněty médií a veřejnosti apod.; pro sjednocení firemní komunikace bývá kodifikován tzv. firemní styl, zahrnující především definici firemního grafického stylu, ale i definici stylu jazykového, stylu odívání apod.; pro profesionální firemní komunikaci je vhodné spolupracovat se specializovanými společnostmi zaměřujícími se na jednotlivé typy komunikace (komerční komunikace, interní komunikace apod.)

Guerilla marketing
nekonvenční forma marketingu, bývá kontroverzní, šokující, humorná atd.

Hashtag
je slovo nebo fráze označená znakem „#“ (tzv. mřížka, plůtek či hash). Význam slova označeného tímto symbolem je chápán jako forma klíčového slova. Nejčastěji je využíván v informačních systémech k „jednoznačnému“ označení článků, dokumentů nebo jejich částí, popřípadě klíčových, či podstatných slov. Krátké příspěvky na mikroblozích nebo na sociálních sítích mohou být označeny umístěním „#“ před významná slova.

Headline
titulek, nadpis

Keyword
z angl. – klíčové slovo, je spojeno s produktem, značkou nebo internetovou stránkou. Klíčová slova se používají při vyhledávání webových stránek a jejich optimalizaci pro vyhledávače.

Reason to believe
z angl. – důvod k důvěře. Důvody, proč by měl spotřebitel věřit značce.

Storyboard
grafický popis scény reklamního spotu. Může mít podobu nákresů, obrázků doplněných o texty

Teaser
forma reklamy, jejíž ukolem je upoustat pozornost a vyvolat zvědavost. Obvykle po uplynutí určité doby následuje reklamní sdělení, která teaser vysvětluje.

Target group
(cílová skupina) skupina lidí, která má určité společné socio-demografické znaky či jinou charakteristiku. Tuto skupinu chce zadavatel reklamy oslovit.

(slovník reklamních pojmů, reklamní slovník, reklamní pojmy)

CREATIVEGG ~ Líheň nápadů a textů pro váš byznys